Home | Customer Tool | Sitemap | Link Contact Piya Surgery
PiyaSurgery.com > Knowleage Base
 
Faq > Knowledge Base > Trip Preparation > Affiliate Link

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจในการทำศัลยกรรมต่างๆ

Trip Preparation

Passport
กรุณาติดต่อไปยังสถานกงสุลในประเทศของท่านเพื่อขอหนังสือเดินทาง

Visa
สาหรับการทำวีซ่า ไม่มีความจำเป็นต้องทำหากท่านพักในประเทศไทยน้อยกว่า 30 วัน หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเอกสาร การเข้า-ออก ประเทศไทยที่จำเป็นต้องใช้ ได้ที่กรมการกงสุล ประจำประเทศไทย ในประเทศของท่าน หรือบริการนำเที่ยวของท่าน

การเตรียมตัวเดินทาง
ท่านสามารถเดินทางมาประเทศไทย โดยการจองตั๋วเครื่องบินจากเมนู หรือจองโดยผ่านสายการบินโดยตรง หรือจองโดยสายการบิน Thai Airways
หากท่านต้องการบริการขนส่งที่สนามบิน และบริการจองโรงพยาบาล กรุณาแจ้งให้เราทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทางมาถึง

ค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมสามารถตรวจสอบได้ที่ตารางราคา
• ถ้าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศได้ แต่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย 30% จากปกติ เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์เป็นส่วนตัว
• ควรเตรียมเงินให้พร้อมสำหรับการพักอาศัยอย่างน้อย 5 วัน หลังจากได้รับการผ่าตัด
• ค่า Airport Tax 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเดินทาง

การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงินได้ ในรูปแบบ Travel's Check เป็นเงิน ดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร หรือเงินเยน โดยขณะที่ท่านยังอาศัยอยู่ในกรุงเทพ เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท จากธนาคารที่อยู่ใกล้กับคลีนิก

การนัดพบแพทย์
ท่านจะสามารถนัดพบแพทย์ได้ เมื่อท่านได้จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นพร้อมแล้ว และกรุณาแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับวันที่ท่านต้องการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเข้าพบ หรือ ติดต่อเรา ผ่านทาง E-mail ที info@nidaskincosmetic.com หรือ piya@piyasurgery.com Fax +662-251-2551

ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กรุณาแสดงเอกสารทั้งหมดตามที่ต้องการ และกรุณาอย่านำยาที่ไม่มีความจำเป็น หรือวัตถุอันตรายมาในสัมภาระของท่าน
ผู้ป่วยจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ก่อนที่จะดำเนินการ (เฉพาะผู้ป่วยนานาชาติ)
1) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัว (เช่น ใบขับขี่, พาสปอร์ต เป็นต้น (โดย e-mail, scan, หรือ fax)
2) สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจา 10% (กรุณาดูที่ข้อตกลงการชาระเงิน) (โดย e-mail, scan, หรือ fax)
3) สำเนาการจองเครื่องบินสาหรับการเดินทาง (โดย e-mail, scan, หรือ fax)
4) สำเนาต้นฉบับของเอกสารที่มีการลงนามในการวินิจฉัยหรือมีการอ้างอิง โดยเอกสารเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในระหว่างการให้คาปรึกษา
5) เมื่อได้รับการอนุมัติในการทำศัลยกรรมแปลงเพศ ผู้ป่วยอาจทาให้การจองเที่ยวบินได้ โดยผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ E-mail ที่ info@piyasurgery.com หรือ piya@piyasurgery.com หรือติดต่อได้ตามที่อยู่ 432 /6-7, สยามแสควร์ ซอย 9 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สัมภาระส่วนตัว
กรุณานำเฉพาะสัมภาระที่จำเป็นมาเท่านั้น ถ้าผู้ป่วยเดินทางมาคนเดียวแนะนำว่าน้ำหนักของกระเป๋าไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัม เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในระหว่างสองสามสัปดาห์แรกของการพักฟื้น

 

  Home |  Slim Laser | Sex Reassignment Surgery (SRS) | Aesthetic Plastic Surgery | Skin & Rejuvenation | Price List | About Piya Surgery | Knowledge | Testimonails
                    Ads & MediaGallery | News & Activitys | Sitemap | Link | Contact | Customer tool | Terms of payment | Terms and conditions | policy
  Coryright©2011 Piya Surgery Co.,Ltd. All Rights Reserved.